Du är här: Nyheder/Nyhedsbrev/Mer nyheter

SitemapHome

Bookmark and Share
   
03-07-2017  -  EnviDan Purenova blir större genom förvärv    

Den danska miljökonsulten EnviDan A/S har köpt upp AquaP Teknikkonsulter AB. EnviDan är redan aktiva på marknaden i Sverige via EnviDan Purenova AB. Samgåendet mellan AquaP och EnviDan Purenova betecknas som en ”perfect match”, då det kombinerar AquaPs starka kompetens inom vatten- och avloppsledningsnät med EnviDan Purenovas spetskompetens inom reningsverk och vattenverk. Planen är att fusionera de två företagen under namnet EnviDan AB, ett företag som i framtiden kommer att erbjuda en bred samling av tjänster till den svenska vatten- och avloppsbranschen.
07-04-2017  -  Organisationsförändring    

EnviDan Purenova AB har gjort en organisationsändring i samband med att VD:n Elisabet Rudenholm slutade sin anställning den 4:e april 2017.
22-08-2016  -  Minskning av vattenförluster med KeyZones    

Genom införandet av KeyZones, ett övervakningssystem från EnviDan koncernen, har det danska VA-bolaget, TREFOR, fått mycket bättre kontroll på sitt dricksvattennät och kan lättare identifiera och åtgärda läckor.
20-01-2016  -  Världshistoria i Århus    

Den 20 januari besöker den danska miljö och livsmedelsministern Eva Kjer Hansen Århus med anledning av en taklagsfest på Egå reningsverk. Egå är ett av de första reningsverken i världen som kommer att producera 50 procent mer el än vad den förbrukar.
15-12-2015  -  Arbete med grön infrastruktur i USA    

Under några dagar i oktober reste tre av EnviDans klimatanpassningsexperter till USA: östkust för att inspireras och upptäcka nya synsätt på klimatanpassning, ett område som ännu inte slagit igenom helt i Skandinavien. I städer som Philadelphia, Lancaster och New York i nordöstra USA har det under de senaste åren arbetats mycket med klimatanpassning. Gemensamt för dem är att de har en pragmatisk inställning till klimatfrågan, där det inte så mycket handlar om att skapa genombrottsprojekt, utan mer om en allmän omställning där fokus är på praktiska, skalbara och genomförbara lösningar på stadsdelsnivå.
15-12-2015  -  Bräddproblematik och hydraulisk kapacitet    

Ökat inläckage på ledningsnätet samt klimatförändringar i form kraftigare regn leder till stora belastningar på reningsverk. Ett sätt att minska den hydrauliska belastningen på reningsverket är att genomföra en sanering av ledningsnätet. Ett alternativ sätt att handskas med denna problematik är att på strategiska ställen i ledningsnätet etablera någon form av bräddvattenrening och på detta sätt avlasta befintliga anläggningar. Purenova har under ett antal år arbetat med projektering av lösningar för bräddvattenrening, både vid existerande reningsverk och vid pumpstationer ute på ledningsnätet.
15-12-2015  -  Utredning om framtida vattenförsörjning Båstads    

Dricksvattenförsörjningen i Båstads kommun är mycket ansträngd. Båstad är en utpräglad sommarstad med en befolkning som nära nog trippleras under sommarmånaderna – framförallt under den så kallade tennisveckan. Detta har resulterat i kontinuerligt bevattningsförbud, bitvis lågt tryck i ledningsnätet och stora svårigheter att klara de mest intensiva sommardagarna. Purenovas utredning om framtida vattenförsörjning mynnade ut i en rekommendation om anslutning till Sydvattens distributionsnät för södra delarna av kommunen.
08-10-2015  -  Via Venture Partners investerar i EnviDan    

Purenovas huvudägare EnviDan har genomgått ett ägarskifte som en del av ett generationsskifte. Det är kapitalfonden Via Venture Partners som tillsammans med ledande medarbetare inom koncernen har köpt ut verksamhetens tidigare ägare, med fortsatt fokus på tillväxt och utveckling av EnviDan.
08-10-2015  -  Fifax – en miljövänlig fiskodling    

Purenova Miljöteknik är involverade i ett spännande projekt på Åland där FIFAX AB bygger en landbaserad fiskodling. Fifax är ett åländskt företag vars affärsidé är att odla premium regnbågslax på ett modernt, innovativt och miljövänligt sätt. Purenova ansvarar för både processen med rening av havsvatten som ska användas till fiskodlingen och har designat reningen av avloppsvattnet. Mycket av vattnet recirkuleras för att hålla nere energikostnader och minska miljöpåverkan. Anläggningen är designad för ett flöde på 160 m3/h och en kvävereduktion på drygt 90 %.
08-10-2015  -  Utbyggnation Rosendal ARV, Tomelilla    

Tomelilla kommun har beslutat sig för att modernisera och bygga ut Rosendal ARV. Reningsverket behandlar avloppsvatten från kommunens centralort med omnejd och kapaciteten ska utökas från 12 000 till 16 500 pe. Purenova, med stort fokus på utnyttjande av befintliga volymer samt på en energi- och kemikaliesnål process, tog fram anbudets reningsprocess. I konkurrens med ett antal starka anbud vann Purenovas konsortium med AF Bygg Syd AB som totalentreprenör upphandlingen.
  1 2 3   Næste